Get test results
Make an appointment
Home>Doctors

Doctors

Boyko Natalya Mikhailovna
Ultrasound
Boyko Nikolay Ivanovich
Sexopathology
Gavura Andrei Igorevich
Otolaryngology
Gaziy Tatyana Fedorovna
Gynecology
Dinets Andrey Vladimirovich
Endocrinology
Dyadina Olga Yurievna
Dermatovenereology
Zdornaya Victoria Vladimirovna
Gastroenterology
Karpus Roman Anatolievich
Ultrasound
Kopchak Oksana Olegovna
Neurology
Nepochatova Daria Vladimirovna
Integral Sex Therapy
Notsek Nikolai Sergeevich
Urology
Petrenko Olga Stanislavovna
Gynecology
Proshchakov Konstantin Vitoldovich
Urology
Sorokina Natalya Vladimirovna
Endocrinology
Taranenko Yulia Yurievna
Mammalogy
Fedoruk Irina Leonidovna
Cardiology
Shvyreva Anna Sergeevna
Ultrasound